การคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสม ชุด CSB11 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้น (อ้อยปลูก) ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี

การคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสม ชุด CSB11 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้น ภาคที่ 4 อุดรธานี (1)

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลในอ้อยสด อ้อยไฟไหม้ โดยใช้เครื่อง HPLC

https://drive.google.com/open?id=12XL-Ik4dq4LdFlnZdmnnZKsYka7ARYRq

ถ่ายถอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน

https://drive.google.com/open?id=10uLY6kMjmAWDifG1j_6-kf467STxWtY2

ถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เรื่อง มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร (สารพาราควอด/ไกลโฟเซต/คลอริไพริฟอส)