วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านอ้อย น้ำตาลทราย และการบริหารจัดการด้านดิน น้ำ และปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมอ้อยอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (VALUE)

1. เป็นศูนย์กลางในการจัดการคุณภาพดิน น้ำ ปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตอ้อย 2. เป็นศูนย์วิเคราะห์ และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย ในภูมิภาค 3. เป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาด้านอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี วิชาการให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลในภูมิภาค 4. ประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในภูมิภาค

บทบาทหน้าที่

1. เป็นตัวแทนของสำนักงานในส่วนภูมิภาค 2. ประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในภูมิภาคและท้องถิ่น 3. เป็นศูนย์กลางในการศึกษา วิจัย และพัฒนา การปรับปรุงพันธุ์อ้อย การบริหารจัดการอ้อย จักรกลการเกษตร โรคและแมลงศัตรูอ้อย ดิน น้ำ ปุ๋ย การนำของเสียจากโรงงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในไร่อ้อยโดยตรง 4. เป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยถ่ายทอดเทคนิค ความรู้ทางวิชาการให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลทราย ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และระดับท้องถิ่น 5. เป็นศูนย์วิเคราะห์และทดสอบด้านอ้อยและน้ำตาลทรายของภูมิภาค ตลอดจนเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทรายในภูมิภาค 6. เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและให้บริการข้อมูลสารสนเทศอ้อยและน้ำตาลทรายระดับภูมิภาค ชี้นำ เตือนภัย ภูมิอากาศ และโรคแมลงศัตรูอ้อย รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ 7. ศึกษาและดำเนินการให้มีการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. ดำเนินการตามกฎหมายของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย
 2. ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย
 3. กำหนด เสนอแนะนโยบาย วิเคราะห์ ชี้นำ เตือนภัย สนับสนุน ประสานการวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 4. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การใช้และจำหน่ายอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกำหนดนโยบายในการชี้นำทิศทางการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 5. จัดทำแผนการปลูกอ้อยและผลิตอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และแผนการผลิตน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักรและส่งออก เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 6. รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อย หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย และสถาบันชาวไร่อ้อย
 7. จัดทำทะเบียนชาวไร่อ้อยและที่ดินที่ใช้ในการปลูกอ้อย
 8. ทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย
 9. วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ ในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายรวมทั้งการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 10. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจนภาวการณ์ตลาดของน้ำตาลทราย ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
 11. ประสานงานกับคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน้ำตาลทราย
 12. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนราชการภายใน

สำนักงานแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

เป็นธรรม โปร่งใส พร้อมให้บริการ

Latest news

Scroll Up