การตรวจสิทธิ์และยืนยันสิทธิ์ของตน ตามโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตในฤดูการผลิตปี 2562/2563

การตรวจสิทธิ์และยืนยันสิทธิ์ของตน ตามโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตในฤดูการผลิตปี 2562/2563

ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตรวจสิทธิ์และยืนยันสิทธิ […]